Säännöt

Säännöt
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Anti-piratismiyhdistys ry, ruotsiksi Finska Föreningen mot Piratkopiering rf ja sen kotipaikka on Helsinki. Lisäksi yhdistyksestä voidaan epävirallisesti käyttää nimitystä Finnish Anti-Counterfeiting Group (FACG).

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Suomen Anti-piratismiyhdistys ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena ei ole taloudellisen edun tavoitteleminen.

Yhdistyksen tarkoituksena on
1. pyrkiä estämään piraattikopioiden ja tuoteväärennösten valmistusta, kauppaa, jakelua ja muuta levitystä;
2. välittää tietoa keinoista piraattikopioiden ja tuoteväärennösten ehkäisemiseksi, voimassa olevasta lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä piraattikopioinnin ja tuoteväärennöstoiminnan torjumiseksi ja vähentämiseksi; ja
3. vaikuttaa viranomaisiin ja muihin tahoihin tehokkaiden vastatoimien luomiseksi piraattikopioinnille ja tuoteväärennöstoiminnalle.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. toimii yhteydenpitovälineenä ja järjestää tapaamisia yhdistyksen jäsenille yhteistyön ja
tietojenvaihdon mahdollistamiseksi piraattikopioinnin ja tuoteväärennöstoiminnan torjumiseksi;
2. järjestää kursseja ja seminaareja ja muuta koulutusta viranomaisille, organisaatioille,
yhdistyksen jäsenille ja muille kiinnostuneille;
3. ylläpitää ja solmii yhteyksiä muihin suomalaisiin, ulkomaalaisiin ja kansainvälisiin samoihin tavoitteisiin pyrkiviin tahoihin ja yhdistyksiin;
4. harjoittaa julkaisutoimintaa;
5. tekee aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille ja alan yhteisöille; ja
6. myöntää avustuksia ja stipendejä ja toimii muilla edellä mainitunlaisilla tavoilla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi..

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisina jäseninä voi olla oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä (yhteisöjäsenet) ja yksityisiä henkilöitä (henkilöjäsenet), jotka ovat osoittaneet kannattavansa yhdistyksen tarkoitusta. Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä (kannatusjäsenet). Uuden jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Liittyessään yhdistykseen jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa yhteystietonsa ja laissa mainitut tiedot merkittäväksi yhdistyksen jäsenluetteloon. Jäsenen tulee huolehtia, että jäsenluetteloon merkityt tiedot pysyvät ajan tasalla.

Yhdistyksen kokouksessa voidaan yhdistyksen jäsen kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti yhdistyksen kokouksessa, jolloin eroaminen merkitään kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä, voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä. Yhdistyksestä eronnut tai erotettu menettää välittömästi oikeuden osallistua yhdistyksen päätöksentekoon eikä hänellä ole oikeutta saada takaisin jo suoritettua vuotuista jäsenmaksua.

5 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenten on suoritettava yhdistykselle vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruus vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistyksen erityyppisiltä jäseniltä voidaan periä eri suuruiset jäsenmaksut. Jos jäsenmaksu on yhdeltä vuodelta maksamatta kahdesta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, hallituksella on oikeus todeta jäsen eronneeksi.
Jäsenmaksua ei kanneta kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä.
Jäsenmaksua ei kerätä
1. uusilta jäseniltä liittymisvuoden osalta, jos liittyminen on tapahtunut kalenterivuoden kahden viimeisen kuukauden aikana, eikä
2. jäseniltä, jotka ovat eronneet tai joiden on todettu eronneen yhdistyksen jäsenyydestä.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kymmeneen (10) jäsentä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on toiminut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti ennen vaalia neljä (4) vuotta ilman vähintään yhden (1) vuoden mittaista taukoa hallitustoiminnasta.
Hallituksen jäsenen toimikauden pituus määräytyy valintahetkellä voimassaolleiden yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja. Hallitus kokoontuu vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa ja muutenkin tarvittaessa hallituksen jäsenen pyynnöstä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänteen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi tarvittaessa asettaa työryhmiä asioiden valmistelua ja hoitamista varten.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa muillekin toimihenkilöille oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle ennen vuosikokousta. Yhdistyksellä on yksi (1)
toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja tai varatilintarkastaja.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Jäsen voi kuitenkin lisäksi valtuutuksen nojalla käyttää yhden muun jäsenen äänivaltaa.

Mikäli yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on niin mainittu, yhdistyksen kokous voidaan järjestää osittain tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, jolloin kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Kyseisessä tilanteessa kokouskutsussa on todettava, että kokoukseen voi osallistua edellä mainitulla tavalla vain kokouksen aikana. Tällöin hallitus selvittää osallistujan osallistumisoikeuden (esimerkiksi sähköpostilla viestin lähteminen osanottajan sähköpostista) ja ääntenlaskennan tavan ja oikeellisuuden paikan päällä
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Henkilövaaleissa käytetään vaadittaessa suljettua lippuäänestystä.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään toukokuussa.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa
1. käsitellään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto;
2. päätetään tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen tai tilintarkastuskertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille;
3. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi;
4. valitaan hallituksen jäsenet;
5. valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai varatilintarkastaja;
ja
6. käsitellään muut mahdolliset asiat.
Yhdistyksen jäsenen tulee ilmoittaa yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi haluamansa asia yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus jäsenille vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävillä kirjeillä tai sähköpostin välityksellä yhdistyksen jäsenluetteloon merkityillä yhteystiedoilla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat ja kehotus etäosallistumista käyttäviä ilmoittamaan hallitukselle etukäteen, mikäli etäosallistumismahdollisuus on mainittu kokouskutsussa ja jäsen haluaa etäosallistua.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai sen purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä vähintään kymmenen päivän välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Jälkimmäisessä kokouksessa päätöstä on kannatettava vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi menevät sen varat Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry – Finska föreningen för industriellt rättsskydd rf -nimiselle yhdistykselle tai yhdistyksen purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan yhdistyksen tarkoitusta tukevaan tarkoitukseen.