Säännöt

Säännöt
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Anti-piratismiyhdistys ry, ruotsiksi Finska Föreningen mot Piratkopiering rf ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksestä epävirallisesti käyttää nimitystä Finnish Anti-Counterfeiting Group (FACG).

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Suomen Anti-piratismiyhdistys ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena ei ole taloudellisen edun tavoitteleminen.

Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. pyrkiä estämään piraattikopioiden eli tuoteväärennösten valmistusta, kauppaa, jakelua ja muuta levitystä.
 2. välittää tietoa keinoista piraattikopioinnin ehkäisemiseksi, voimassa olevasta lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä piraattikopioinnin torjumiseksi ja vähentämiseksi, ja
 3. vaikuttaa viranomaisiin ja muihin tahoihin tehokkaiden vastatoimien luomiseksi piraattikopioinnille.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. toimii yhteydenpitovälineenä ja järjestää tapaamisia yhdistyksen jäsenille yhteistyön ja tietojenvaihdon mahdollistamiseksi piraattikopioinnin torjumiseksi,
 2. järjestää kursseja ja seminaareja ja muuta koulutusta viranomaisille, organisaatioille, yhdistyksen jäsenille ja muille kiinnostuneille,
 3. ylläpitää ja solmii yhteyksiä muihin suomalaisiin, ulkomaalaisiin ja kansainvälisiin samoihin tavoitteisiin pyrkiviin tahoihin ja yhdistyksiin, ja
 4. harjoittaa julkaisutoimintaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.
3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisina jäseninä voi olla oikeuskelpoisia yhteisöjä, säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä, jotka ovat osoittaneet kannattavansa yhdistyksen tarkoitusta. Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä. Uuden jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen jäsen joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä.

Yhdistyksestä eronnut tai erotettu menettää välittömästi oikeuden osallistua yhdistyksen päätöksentekoon eikä hänellä ole oikeutta jo suoritetun vuotuisen jäsenmaksun palauttamiseen.

5 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenten on suoritettava yhdistykselle vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruus vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistyksen erityyppisiltä jäseniltä voidaan periä eri suuruiset jäsenmaksut. Jos jäsenmaksu on kahdelta vuodelta maksamatta on hallituksella oikeus todeta jäsen eronneeksi.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kymmeneen (10) jäsentä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on toiminut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti ennen vaalia neljä vuotta ilman vähintään vuoden mittaista taukoa hallitustoiminnasta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja. Hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja muutenkin tarvittaessa hallituksen jäsenen pyynnöstä.

Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänteen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi määrätä sihteerin yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Henkilövaaleissa käytetään vaadittaessa suljettua lippuäänestystä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa

 1. käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto,
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille,
 3. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi,
 4. valitaan hallituksen jäsenet,
 5. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
 6. käsitellään muut mahdolliset asiat.

Yhdistyksen jäsenen tulee ilmoittaa yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi haluamansa asia yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus jäsenille vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävillä kirjeillä osoitettuna yhdistyksen hallitukselle viimeksi ilmoitettuun osoitteeseen.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai sen purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä vähintään kymmenen päivän välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Jälkimmäisessä kokouksessa päätöstä on kannatettava vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi menevät sen varat Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry – Finska föreningen för industriellt rättsskydd rf -nimiselle yhdistykselle tai yhdistyksen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaan yhdistyksen tarkoitusta tukevaan tarkoitukseen.